• CONTACT US
  • english homepage

logo

  • 홈
  • 회사소개
  • 제품소개
  • 고객센터
  • 오시는길

현재페이지 : 홈 > 회사소개

회사소개

회사소개글


2009. 07        회사설립 (상호:태영)
2009. 08        폴리우레탄 접착제 및 스프레이 폼 생산
2009. 08        무역업 고유번호 등록
2009. 08        동남아 폴리우레탄 접착제 수출
2009. 09        연세대학교 인천 송도캠퍼스 현장 스프레이 원액납품
2009. 11        아모레퍼시픽(주)연구동 신축현장 납품
2011. 03        ISO9001 품질경영시스템 인증
2012. 02        공장신설승인
copyright